loading
Imate pitanja? Kontaktirajte nas

Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi opšti uslovi sadrže pravila i uslove pod kojima Pružalac usluge vrši usluge na osnovu ponude koju je Primalac usluge prihvatio.

Prihvatanjem ponude, primalac usluge je upoznat sa sadržajem ovih Opštih uslova korišćenja, oni su mu jasni i razumljivi i prihvata ih u celosti.

osnovni pojmovi

Pružalac usluge je preduzeće Virtualno360 d.o.o. Aranđelovac, Zanatlijska BB, 34300 Aranđelovac PIB: 113469462 upisan u sudski registar pod matičnim brojem 21872849 koji je zasnovan na sertifikatu „Google Street Viev Trusted Photographer“ izdatog od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkvai9, United Viev, CA Države Amerike , ovlašćene za pružanje fotografskih usluga, koje su predmet ovih Opštih uslova korišćenja, i nisu na bilo koji drugi način povezane sa Google Inc.;

Primalac usluge - pravno lice koje prima uslugu;

Naknade - naknade i troškovi koje Primalac usluge plaća Pružaocu usluge za pružene usluge;

Elektronska pošta - prenos tekstualnih poruka (mogu se priložiti i netekstualni dokumenti) putem komunikacionih mreža;

Pravni osnov – propis kojim se uspostavlja pravni okvir koji se odnosi na prava potrošača u vezi sa proizvodom ili uslugom;

Cena – novčana vrednost proizvoda ili usluge;

Ponuda – usluga koja se nudi po određenoj ceni;

Ugovor – ugovor između Pružaoca usluge i Primaoca usluge na osnovu saglasnosti Primaoca usluge sa ovim Opštim uslovima korišćenja;

Ugovor na daljinu - ugovor zaključen između Pružaoca usluge i Primaoca usluge u okviru obavljanja usluga, koji u trenutku zaključenja ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije radi zaključivanja takvih ugovora;

Sredstva daljinske komunikacije – sva sredstva koja se mogu koristiti za zaključivanje ugovora na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva Pružaoca usluge i Primaoca usluge;

 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, Sjedinjene Američke Države

 Sjedinjene Američke Države – poseduje proizvode Google Street Viev i Google Maps;

1. Uspostavljanje ugovornog odnosa

Pružalac usluge se obavezuje da će Opšte uslove korišćenja dostaviti putem elektronske pošte istovremeno sa dostavom ponude za obavljanje usluge, što znači da se oni smatraju dostupnima.

Plaćanje avansa od strane Primaoca usluge ili trećeg lica koje nije isto kao Primalac usluge smatra se prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja.

Nakon uplate avansa, Pružalac usluga se obavezuje da izradi panoramske fotografije (360° k 180°) unutrašnjosti/eksterijera poslovnog prostora i da ih kao „virtuelnu šetnju“ objavi na Google Street Viev-u i Google Maps-u, i adekvatno upravljati uslugom Google Street Viev i Google Maps i interaktivnom šetnjom koja se smatra osnovom ugovornog odnosa.

Primalac usluge daje saglasnost za korišćenje sredstava daljinske komunikacije u tu svrhu

stupanja u ugovorni odnos i svestan je i prihvata da ugovor između Pružaoca usluga

a smatra se da je Primalac usluge zaključio aktivaciju usluge kroz navedeni postupak.

2. Prestanak ugovornog odnosa

2.1 Raskid ugovora

Ugovorni odnos se zaključuje na određeno vreme dok Primalac usluge ne izvrši traženu uslugu.

Primalac usluge ima pravo da otkaže korišćenje usluge, u kom slučaju je dužan da obavesti Pružaoca usluge 30 dana pre utvrđenog roka za izvršenje usluge. Pružalac usluge ima pravo na naknadu za svoje usluge za period od dana podnošenja otkaza do isteka roka od 30 dana, bez obzira da li je primalac usluge koristio usluge nakon podnošenja zahteva za otkazivanje. usluga ili ne.

Pružalac usluge može otkazati uslugu iz bilo kog razloga koji smatra opravdanim, uključujući lošu saradnju sa Primaocem usluge. Primalac usluge će o raskidu Ugovora biti obavešten pismenim putem e-maila, a Ugovor se raskida odmah po dostavljanju obaveštenja.

Primalac usluge može da otkaže hosting u roku od 30 dana pre početka sledećeg perioda korišćenja hostinga, a ukoliko to ne učini dužan je da plati hosting u celosti za naredni period u trajanju od 1 (jedan ) godine.

U slučaju neplaćanja naknade iz prethodnog stava, Pružalac usluga je ovlašćen da pokrene postupak prinudne naplate u skladu sa važećim odredbama Zakona o izvršenju.

2.2 Raskid ugovora

Ugovorni odnos između Pružaoca usluge i Primaoca usluge biće raskinut u sledećim slučajevima:

 • kada Pružalac usluge izvrši traženu uslugu u celosti, a Primalac usluge otkaže porudžbinu, pri čemu je isti dužan da plati ceo iznos naručene usluge;
 • kada Primalac usluge prekrši Opšte uslove korišćenja/Ugovor;
 • Pružalac usluga ima pravo da odbije zaključenje Ugovora u sledećim slučajevima:
 • ako je Primalac usluge bankrot;
 • ako je Primalac usluge blokiran;
 • ako je Primalac usluge izgubio poslovnu sposobnost;
 • ako je bezbednost Pružaoca usluge ili bezbednost njegove opreme bila ugrožena prilikom fotografisanja;
 • ako je Primalac usluge svojim postupcima otežavao fotografisanje;
 • ako Primalac usluge zahtijeva izradu fotografije koja predstavlja kršenje pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske;
 • u svim drugim slučajevima u kojima je šteta prouzrokovana Pružaocu usluga;

2.3 Deaktivacija usluge

 U trenutku prestanka ugovornog odnosa, Pružalac usluga više nije u obavezi da skladišti

 fotografije, i odmah će deaktivirati uslugu „virtuelne šetnje“.

3. Cene, naknade i uslovi plaćanja usluga

Cena usluge i naknada troškova utvrđuju se cenovnikom Pružaoca usluga koji je na snazi u trenutku korišćenja usluge.

Pružalac usluge ima pravo da promeni cenu usluge i naknadu troškova, uzimajući u obzir tržišne uslove i kretanje cena, i dužan je da obavesti primaoca usluge pismenim putem ili e-mailom 8 dana pre nameravane promene. .

Nakon što obavesti Pružaoca usluge o nameravanoj promeni cene usluge i nadoknadi troškova, primalac usluge može da odustane od ugovorene usluge, u kom slučaju je dužan da odmah pismeno ili putem e-maila obavesti Pružaoca usluge. Pošta.

Pružalac usluge zadržava pravo da naplati naknadu za troškove nastale nakon izvršenja usluge na osnovu zahteva primaoca usluge.

Ukoliko se naknada troškova ne može utvrditi u skladu sa važećim cenovnikom, to će biti dogovoreno između Pružaoca usluge i Primaoca usluge putem elektronske pošte.

Pružalac usluge ispostavlja Primaocu usluge elektronsku fakturu za izvršene usluge, sa rokom dospeća za plaćanje, uplatom na transakcijski račun.

Pružalac usluge dostavlja račune elektronskom poštom na registrovanu e-mail adresu primaoca usluge, koji je zauzvrat dužan da obezbedi tačnost i dostupnost svoje e-mail adrese.

Primalac usluge se obavezuje da u roku plati pružaocu usluge fakturu sa PDV-om

Dospijeća, a pre javnog objavljivanja „virtuelne šetnje“ na Google Street Viev-u i Gugl mapama.

Primalac usluge je dužan da plati godišnju naknadu po izdatom računu zajedno sa

sa pripadajućim iznosom PDV-a, koji uključuje: Hostovanje virtuelne šetnje za objavljivanje na sajtu, tromesečno slanje statistike (pregledi virtuelne šetnje, top 3 najposećenije panorame, praćenje perioda klikova) i čuvanje virtuelne šetnje hoda u memoriji oblaka.

U slučaju da Primalac usluge otkaže ugovorenu uslugu nakon uplate avansa,

a Pružalac usluge je već preduzeo određene radnje u cilju izvršenja usluge, ima pravo da naplati svoju naknadu u skladu sa cenovnikom.

Primalac usluge je saglasan da se naknada iz prethodnog stava ovog člana namiruje iz iznosa akontacije.

 

Cijena usluge navedena u ponudi je ukupna cijena koja uključuje izvršenje usluge na lokaciji navedenoj u ponudi i može biti izražena u kunama i u stranoj valuti. Pružalac usluge zadržava pravo promene iznosa u slučaju promene kursa do dana isporuke/plaćanja.

Račun se izdaje po ispunjenju uslova navedenih u ponudi.

Danom uplate smatra se dan kada su potrebna sredstva evidentirana na žiro računu Pružaoca usluga.

U slučaju da rok dospeća novčane obaveze pada na neradni dan (neradnim danima smatraju se: subota, nedelja i praznici utvrđeni zakonskim propisima u Republici Srbiji), Primalac usluge je dužan da izmiriti račun narednog radnog dana.

U slučaju kašnjenja u plaćanju od strane Primaoca usluge, Pružalac usluge ima pravo da zaračuna zakonsku zateznu kamatu. Zatezna kamata se obračunava na osnovu broja dana koji su zaista protekli od dana dospeća plaćanja do dana ispunjenja obaveze plaćanja.

4. Podnošenje prigovora

Pružalac usluge je dužan da omogući primaocu usluge podnošenje pismene reklamacije, u pisanoj ili elektronskoj formi.

Primalac usluge može da podnese Pružaocu usluge prigovor na izdatu fakturu, prigovor na izmene fotografija koje su urađene nakon odobrenja Primaoca usluge i odnose se na brisanje, dodavanje ili naknadno uređivanje fotografija, kao i reklamaciju. vezano za nekorišćenje tehnologije i kvaliteta koji za Google Street Viev, Google mape i druge srodne proizvode kompanije Google Inc. koje je propisao Google Inc.

 

Na rokove za podnošenje reklamacija kao i na postupak rešavanja prigovora primenjuju se važeće odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

 

5. Prava i obaveze Pružaoca usluga

 Pružalac usluga je ovlašćen da pruža usluge iz člana 1. ovih Opštih uslova korišćenja, a

na osnovu sertifikata „Google Street Viev Trusted Photographer“.

Pružalac usluga je dužan da:

 •  koristite tehnologiju i kvalitet koji za Google Street Viev, Google Maps i druge odgovarajuće proizvode kompanije Google Inc. propisao Google Inc.;
 • proverite unos Provajdera usluga - brza verifikacija u GMB;
 • korisnička podrška u vezi sa promenom podataka na Google Business Card i Google Street Business servisu;
 • stručno vođenje stručnjaka GMB;
 • komunikacija sa moderatorima Google Inc.;
 • dostavljanje tromesečnog izveštaja o broju posetilaca „virtuelne šetnje” u tekućoj godini;
 • čuvanje "virtuelne šetnje" u oblaku;

Pružalac usluge se obavezuje, u zavisnosti od veličine i konstelacije poslovnog prostora, da napravi dogovoreni broj panoramskih fotografija za prikaz enterijera/eksterijera Primaoca usluge.

Svi troškovi vezani za izradu fotografija uključeni su u cenu koju je Primalac usluge dužan da plati Pružaocu usluge.

Pružalac usluge se obavezuje da će izvršiti osnovnu obradu fotografija u pogledu kvaliteta boje, kontrasta i oštrine i neće vršiti promene na fotografijama brisanjem, dodavanjem elemenata ili naknadnim uređivanjem.

U trenutku objavljivanja i dostupnosti javnosti u proizvodima Google Street Viev i Google Maps, Dobavljač usluga je u potpunosti izvršio ugovorenu uslugu iz člana 1. ovih Opštih uslova korišćenja.

Dobavljač usluga je u obavezi da postupa u potpunosti u skladu sa pravilima i opštim uslovima i odredbama pružanja usluga od strane Google Inc. koji se primenjuju na dan objavljivanja, a sa kojima je Primalac usluge upoznat i prihvata.

Dobavljač usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za radnje kompanije Google Inc. za objavljivanje fotografija, kao i za postupanje trećih lica u vezi sa objavljenim fotografijama, i ne odgovara za štetu pričinjenu Primaocu usluge čiji je uzrok van njegove krivice.

6. Prava i obaveze Primaoca usluge

Primalac usluge stiče pravo da koristi „virtuelnu šetnju“ bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja u sledeće svrhe:

 • promocije, reklame, prezentacije u vidu postera, flajera, nalepnica, brošura, kataloga, kao i drugih promotivnih publikacija;
 •  veb stranice, multimedijalne CD-ove i druge publikacije u elektronskom obliku;
 • dekoracije u bilo kom delu poslovnih i drugih prostorija Primaoca usluge;
 •  ustupanje trećim licima isključivo u svrhu promocije i reklamiranja Primaoca usluge;
 • Uz svako javno objavljivanje u publikacijama, Primalac usluge je dužan da jasno navede naziv Pružaoca usluge, osim ako je to tehnički nemoguće.
 • Primalac usluge je dužan da pružaocu usluge omogući nesmetan pristup poslovnim prostorijama koje su predmet fotografisanja.
 • Primalac usluge je dužan da obezbedi sve odgovarajuće uslove za izradu fotografija poslovnog prostora, kao i da pribavi sve eventualno potrebne dozvole ili slične saglasnosti za rad Pružaoca usluga.
 • Primalac usluge je ovlašćen da učestvuje u izradi fotografija poslovnog prostora u meri u kojoj to ni na koji način ne ometa rad Pružaoca usluge.
 • Primalac usluge je isključivo odgovoran za uređenje poslovnog prostora čije su fotografije snimljene, a pružalac usluge ni u jednom njegovom delu nije odgovoran za:
 •  izlaganje neurednih, neuređenih ili oštećenih delova poslovnog prostora,
 •  zahtevi trećih lica ili nadležnih državnih ili drugih javnih organa ako se na fotografijama vide kompromitujući ili zabranjeni elementi.

 

Primalac usluge je isključivo ovlašćen da odobri fotografije pre javnog objavljivanja „virtuelne šetnje“ na Google Street Viev-u i Gugl mapama.

Primalac usluge garantuje da će obeštetiti Pružaoca usluge u slučaju kršenja bilo koje njegove obaveze preuzete zaključenjem Ugovora.

7. Lični podaci

Pružalac usluge će koristiti lične podatke koje pruža Primalac usluge u skladu sa relevantnim zakonima o privatnosti i zaštiti podataka. Prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, primalac usluge daje izričitu dozvolu za obradu datih ličnih podataka i za njihovu primenu u kontekstu Ugovora.

Prikupljeni lični podaci: naziv kompanije, sedište, kontakt broj, email adresa, PIB, informacije o uslugama.

Davanje ličnih podataka radi ispunjenja zaključenog ugovora predstavlja ugovornu obavezu i može uticati na pravilno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Lični podaci će biti preneti trećim licima samo pod uslovima navedenim u nastavku:

 •  ako je Primalac usluge dao saglasnost;
 •  ako je isto neophodno za postizanje prvobitne svrhe za koju su lični podaci prikupljeni;
 •  ako je to neophodno za pripremu, pregovaranje i ispunjenje ugovora sa Primaocem usluge;
 •  po potrebi zbog zakonske obaveze, administrativnog ili sudskog naloga;
 •  ako je potrebno utvrditi i zaštititi pravne zahteve;
 •  ako služi za sprečavanje zloupotrebe ili druge nezakonite aktivnosti.

Primalac usluge je dužan da pruži istinite, potpune i tačne podatke i informacije koje su neophodne za ispunjenje zahteva. U slučaju potraživanja treće strane, uključujući ali ne ograničavajući se na

ograničen na, netačne podatke, informacije ili druge lažne prakse, Primalac usluge se obavezuje da će u potpunosti obeštetiti Pružaoca usluge u svim aspektima. U slučaju gore navedenih situacija, Pružalac usluge će odmah prekinuti ugovorni odnos, a Primalac usluge neće imati pravo na naknadu bilo koje vrste.

Pružalac usluge je dužan da na neki način poštuje privatnost osoba prikazanih na fotografijama

na koje to propisuje Google Inc., odnosno zamagljivanjem lica lica, kao i zamagljivanjem registarskih tablica automobila vidljivih na fotografijama i generalno preduzimanjem svih neophodnih mera za zaštitu podataka o ličnosti u smislu pozitivnih propisa Republike Hrvatske u vreme snimanja fotografije.

8. Obaveštenja e-mailom i telefonom

Primalac usluge je saglasan da ga Pružalac usluge može kontaktirati telefonom ili e-poštom u svrhu izveštavanja o svojim promotivnim aktivnostima.

9. Pravo na povlačenje

 9.1.Način i uslovi povlačenja iz Ugovora

 Primalac usluge ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor zaključen na daljinu u roku od 14 dana. Rok od 14 dana za jednostrani raskid ugovora počinje teći od dana zaključenja ugovora.

 9.2 Posebne okolnosti

U slučaju da Pružalac usluge obavesti Primaoca usluge u roku od 14 dana da je prigovor prihvaćen, Primalac usluge nema pravo da odustane od Ugovora, s obzirom da je Pružalac usluge ispunio svoje ugovorne obaveze.

10. Autorsko pravo

Pružalac usluge je isključivi vlasnik svih prenosivih prava na iskorišćavanje autorskog dela nastalog prilikom ispunjavanja ugovornih obaveza i zadržava neprenosiva autorska prava na predmetnim fotografijama, kao sopstveni autorski deo.

Pružalac usluge zadržava pravo da kreirane fotografije koristi za sopstvenu promociju u meri u kojoj to ne kompromituje ili negativno promoviše primaoca usluge.

11. Završne odredbe

 •  Pružalac usluge zadržava pravo izmene Cenovnika i Opštih uslova korišćenja uz obaveštenje u roku od 8 dana od dana nameravane promene;
 •  Cena usluge GSVB usklađuje se jednom godišnje za procentualno povećanje indeksa potrošačkih cena (inflacije), koji zvanično objavljuje Državni zavod za statistiku. Primalac usluge saglasan je sa izmenjenom cenom za novi godišnji period, do sledeće godišnje korekcije u zavisnosti od procentualnog povećanja indeksa potrošačkih cena.
 • za novoizraženu cenu nije potrebno sastavljati novi ugovor.
 •  na ove Opšte uslove korišćenja između Pružaoca usluge i Primaoca usluge primenjuju se važeći pravni propisi;
 •  svaki spor koji proiziđe iz ili u vezi sa implementacijom ovih Opštih uslova korišćenja između Pružaoca usluge i Primaoca usluge biće isključivo u nadležnosti suda u Zagrebu;
 •  ako bilo koja odredba ovih Opštih uslova korišćenja bude ili će postati nevažeća, nezakonita ili neprimenljiva, to ni na koji način neće uticati na valjanost ostalih odredbi;
 •  prava i obaveze koje se u celini ili delimično odnose na podnete prigovore, Pružalac usluga može bez ograničenja preneti na treća lica;
 •  sva komunikacija između Pružatelja usluge i Primatelja usluge odvija se na hrvatskom jeziku. Sve troškove nastale korišćenjem sredstava komunikacije (troškovi internet veze ili troškovi telefonskog poziva) snosi Primalac usluge;
 •  Opšti uslovi korišćenja zamenjuju sve prethodne usmene, elektronske ili pismene sporazume između strana;
 • Primalac usluge potvrđuje da mu je Pružalac usluge pružio sve korisne informacije u vezi sa uslugama koje pruža pre prihvatanja ovih Opštih uslova korišćenja;
 • Primalac usluge potvrđuje da je u potpunosti razumeo ove Opšte uslove korišćenja, i saglasan je i prihvata sve naknadne izmene i dopune;
 • Pružalac usluge i Primalac usluge neće biti odgovorni za neizvršenje ili kašnjenje u izvršenju obaveza preuzetih na osnovu ovih Opštih uslova korišćenja ako je takvo neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju prouzrokovano višom silom, posebno u slučaj požara, poplava, eksplozija, zemljotresa ili drugih prirodnih katastrofa, štrajkova, isključenja sa posla ili drugih okolnosti koje dovode do prekida poslovanja, uključujući kvarove na mašinama i druge okolnosti koje su van kontrole Pružaoca usluge i Primaoca usluge i koje nije mogao da se predvidi, spreči ili otkloni, a rok za izvršenje obaveza biće produžen za onoliko dana koliko su ovde opisani događaji trajali, uzimajući u obzir vreme potrebno za reorganizaciju i nastavak izvršenja;
 •  Pružalac usluge neće biti odgovoran za štetu bilo koje vrste uzrokovanu tehničkim smetnjama tokom korišćenja usluga ili bilo kojim drugim razlozima za štetu, osim za štetu prouzrokovanu namerom ili grubom nepažnjom Primaoca usluge;
 •  Ugovorna strana koja je pod uticajem okolnosti iz prethodnog stava ove
 •  čl. dužan je da obavesti drugu stranu o razlozima i događajima koji
 •  spreči izvršenje obaveza bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od
 •  na dan nastanka događaja, a u suprotnom za nastanak odgovara druga ugovorna strana
 •  oštećenja;
 •  Ugovorne strane nepobitno utvrđuju da nema usmenih dogovora van pisanog sadržaja ovih Opštih uslova korišćenja;

Ovi opšti uslovi primenjuju se od 09.01.2023

Istaknite se i ostavite bolji utisak

phone
Pozovite nas na broj
+381 69 5339 248
phone
Odgovorićemo vam vrlo brzo
Pošalji zahtev
Google trusted
Nazad na vrh